ઉરુગ્વે

More: મૉન્ટવિડીયો , સેન જોસ ડે મેયો , કોલોનિયા ડેલ સેક્રામેન્ટો , મૉલ્ડોનાડો , કોસ્ટા ડી ઓરો , લાસ પાઈડ્રસ