ચિલી

More: સેન્ટિયાગો , વિના ડેલ માર્ , સાન પેડ્રો ડે અટાકામા , પ્યુર્ટો નતાલ્સ , પુટ્રા , વાલ્પરાઇઝો , આઈક્યુક , એન્ટોફગાસ્ટા , પુન્ટા એરેનાસ , કાલમા , પ્યુકોન , એરિકા , કોન્સેપ્સિઅન , પ્યુર્ટો વરાસ , કોપિયાપો , ઇસ્ટર આઇલેન્ડ