દક્ષિણ કોરિયા

More: સિઓલ , બુસાન , જેજુ ટાપુ , ગ્યોંગગુ , યૂસુ , સોકોચો , અને પછી , ગુંગજુ , ઉલ્સન , યોંગિન , ઇન્ચિઓન